อนุทิน 142132 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๕๙ |

"เสียงสะท้อนจากโรงเรียนเครือข่าย"

ผลสะท้อนกลับจากการประชุมครูนิเทศของโรงเรียนเครือข่าย
(แอบส่งเลขาฯ โรงเรียนแห่งความสุขไปเก็บความมา)

๑. มีปัญหาการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย
๒. การประชุมใด ๆ ควรมีการวางแผนล่วงหน้า
๓. นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการควบคุมชั้นเรียน
๔. นักศึกษาบางคนยังเขียนแผนการสอนไม่เป็น
๕. นักศึกษาบางคน ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา มอบหมายงานให้ กลับทำไม่เต็มที่ ทำแค่ให้ผ่าน ๆ
๖. นักศึกษาบางคน แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ
๗. นักศึกษาบางคน มีกริยามารยาท ทักษะการพูดจาไม่เหมาะกับการเป็นครู
๘. การส่งผลการเรียนของโรงเรียน พบปัญหาเรื่องเวลาที่เลื่อมกันกับทางมหาวิทยาลัย
๙. หากโรงเรียนให้เกรดฝึกสอนน้อย จะมีปัญหาการทำงานกับนักศึกษา
๑๐. ควรส่งอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนกับทางโรงเรียนบ้าง
๑๑. มหาวิทยาลัยควรฝึกนักศึกษาให้มีความเก่งรอบด้าน มีจิตสาธารณะ
๑๒. นักศึกษายังขาดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะการสอน และทักษะการวัดประเมินผล
๑๓. นักศึกษาที่พร้อมมีน้อยมาก
๑๔. นักศึกษาได้เกรดแล้ว กลับไม่ยอมไปช่วยงานโรงเรียนต่อ
๑๕. นักศึกษายังไม่เข้าใจในหลักสูตรที่สอน
๑๖. อาจารย์พี่เลี้ยงไม่ทราบว่าอาจารย์นิเทศก์มานิเทศเด็ก

เขียน 24 Aug 2015 @ 14:06 ()


ความเห็น (0)