อนุทิน 142082 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๔๔๖ |

"เหตุที่ทำให้พุทธธรรมตั้งอยู่ได้นาน"

เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ในพระธรรมวินัยนี้เคารพยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม
ในพระสงฆ์ ในการศึกษา เคารพยำเกรงกันแลกัน นี้แล...
เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นาน
เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว

(อัจฉริยะ ๑๐๐ หน้า พระธรรมคำสอน, หน้า ๑๐๔)

  เขียน:  

ความเห็น (0)