อนุทิน 142082 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๔๖ |

"เหตุที่ทำให้พุทธธรรมตั้งอยู่ได้นาน"

เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ในพระธรรมวินัยนี้เคารพยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม
ในพระสงฆ์ ในการศึกษา เคารพยำเกรงกันแลกัน นี้แล...
เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นาน
เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว

(อัจฉริยะ ๑๐๐ หน้า พระธรรมคำสอน, หน้า ๑๐๔)

เขียน 20 Aug 2015 @ 23:38 ()


ความเห็น (0)