อนุทิน 141892 - อาจารย์ต้น

7. มรณกรรมของผู้แต่ง (the death of the author) ต่อครับ

ในตอนต่อไป Barthes จะบอกถึงประวัติศาสตร์ของมรณกรรมของผู้แต่ง “อย่างไรก็ตาม นัยยะของปรากฏการณ์นี้ก็มีอย่างหลากหลาย เช่น สังคมที่อยู่ในงานทางชาติพันธุ์วรรณนา ผู้ที่รับผิดชอบต่อเรื่องเล่าจะไม่ใช่บุคคลทั่วไป แต่จะเป็นคนทรง หรือหมอผี ผู้แต่งเป็นของที่อยู่ในสมัยใหม่ เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในยุคกลางที่มีประจักษ์นิยมแบบอังกฤษ, เหตุผลนิยมแบบฝรั่งเศส, และศรัทธาในตัวมนุษย์ที่อยู่ในช่วงปฏิรูป ยุคนี้เป็นยุคที่ให้คุณค่ากับปัจเจกบุคคล หรือกล่าวอย่างง่ายๆว่าบุคคลที่เป็นมนุษย์

เขียน 06 Aug 2015 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)