อนุทิน #141859

"การบริการวิชาการ"

๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก เพื่อบรรยายเกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๗๐ คน

เขียน:

ความเห็น (0)