อนุทิน 141691 - ศรีกรม

  ติดต่อ

๒๐ กค. ประชุมร่วมกับสนย. เรื่องการจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนักงานฯ

๒๒ กค. ประชุมร่วมกับสฝบร. เรื่อง การจัดทำกระวนงานมาตรฐานและคู่มือฯตัวชี้วัดที่ ๓.๑

๒๓ กค. ประชุมคณะทำงานย่อยชุดประสานการรายงานฯตามตัวชี้วัดที่ ๓.๒

คติประจำวัน....ชายไม่หญิงเคียงข้าง เปรียบเหมือนบ้านไม่มีคาน...สามก๊ก

  เขียน:  

ความเห็น (0)