อนุทิน 141691 - ศรีกรม

๒๐ กค. ประชุมร่วมกับสนย. เรื่องการจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนักงานฯ

๒๒ กค. ประชุมร่วมกับสฝบร. เรื่อง การจัดทำกระวนงานมาตรฐานและคู่มือฯตัวชี้วัดที่ ๓.๑

๒๓ กค. ประชุมคณะทำงานย่อยชุดประสานการรายงานฯตามตัวชี้วัดที่ ๓.๒

คติประจำวัน....ชายไม่หญิงเคียงข้าง เปรียบเหมือนบ้านไม่มีคาน...สามก๊ก

เขียน 23 Jul 2015 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)