อนุทิน #141630

"การประเมินค่างาน"

เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ในการประเมินค่างานของมหาวิทยาลัย ให้แก่คณะกรรมการในการประเมินฯ

ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๘

เขียน:

ความเห็น (0)