อนุทิน 141329 - ศรีกรม

-๒๔ - ๒๕ มิ.ย. จัดประชุุมสัมมนาตัวชี้วัดในระดับสำนักงาน ณ ห้อง ๓๐๒ สำหรับหนวยงานในส่วนกลาง

- เดินทางมาทำงานตามปกติ

- วันนี้อากาศเหมือนมีพายุเข้า ถนนวันนี้จึงมีรถออกมาวิ่งจำนวนมาก การคาดการณ์บางครั้งเกิดผิดพลาด ทำให้การเดินทางไม่เป็นไปตามกำหนด การบริหารความเสี่ยงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราพึงตระหนักให้มาก

- การประมาท ทำให้การคาดการณ์ของคนเรามีส่วนผิดพลาด หากเราใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ จะไม่ทำให้เกิดปัญหาในภายหน้า

- การวางแผนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการคาดการณ์สำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

- คติประจำวัน...ถ้าเรามีทัศนคติไปในทางที่ดี คือ คิดดี พูดดี ทำดี เราก็จะแก้ปัญหาไปในทางที่ดี...คำสอนพ่อ


เขียน 25 Jun 2015 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)