อนุทิน 140999 - วัฒนา คุณประดิษฐ์


เมืองโบราณ ก็สอนสัจธรรมให้เห็น นอกจากที่จะเห็นสิ่งที่ผุผังไปตามกาลเวลาอันเป็นอนิจจังแล้ว
ยังบ่งบอกถึงความเสื่อมสลายเป็นสิ่งแรก ก็คือ สิ่งที่ฉาบทา นั่นคือปูนปั้นที่ปั้นพอก ตัวศิลาแลง
ซึ่งลักษณะวัตถุดิบมีลักษณะผิวขรุขระ และมีปูนที่ฉาบทาค่อยกร่อนให้เห้นเนื้อใน ยิ่งเห็นพระพุทธรูป
ที่ปูนกระเทาะออกเหลือแต่โกลนข้างในที่เป็นศิลาแลง ยิ่งเห็นสัจจะว่า ความงามที่ฉาบทาภายนอก
เป็นสิ่งแรกที่จะสูญสลายไปตามกาลเวลา การหักพังกระจัดกระจาย แสดงถึงความไม่มีตัวตนที่แท้จริง
ไม่มีตัวตนอัตตา หรือสิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ค้ำฟ้า เป็นแค่สิ่งที่ประชุมกันในระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง เท่านั้น

เขียน 31 May 2015 @ 10:14 ()


ความเห็น (0)