อนุทิน 140652 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

จิตใจของผู้ให้เป็นจิตใจที่สูงส่ง

จิตใจของผู้ให้เป็นจิตใจที่มีความสุขกว่าผู้รับ

จิตใจของผู้ให้คือจิตใจที่รู้จักว่า "อภัย"

อภัยทานจึงเป็นทานที่สูงค่ากว่าอามิสทาน...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เห็นด้วยอย่างยิ่งใจสุขกายสุข อนุโมทนาสาธุ