อนุทิน 140476 - ภัทรพร ชูจิต

"นาฏลีลา" พัฒนาสุขภาวะ ที่โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ และพบปัญหานักเรียนขาดบ่อยเนื่องจากปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ อันเกิดจากสภาพครอบครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาวะของบุตรหลาน

ทางคณะครูและผู้บริหารจึงได้คิดที่จะต่อยอดการทำงานเดิมจาก "โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม สืบสานนาฏศิลป์ไทย สายใยแห่งการเรียนรู้" โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ "นาฏศิลป์" เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียน จึงได้จัดทำ "โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนาฏลีลา พัฒนาเด็กไทย ใส่ใจสุขภาพ" โดยโครงการนี้ได้มีการสอนและฝึกนาฏศิลป์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1-ป.6 ชั้นเรียนละ 1 ชุดการแสดง ประกอบไปด้วย ฟ้อนเส้นฝ้ายด้ายงาม, ฟ้อนบุปผานันทบุรี, ระบำนาฏลีลา หยาดฟ้าพัฒนาสุขภาพ, ฟ้อนรวมใจไทยรักสุขภาพ, ยิ้มสยามงามน้ำใจ, เด็กดีมีวินัย

ที่มา : ผู้ดูแลระบบสสค.(2558).เข้าถึงได้จาก http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1002


เขียน 04 Apr 2015 @ 22:54 () แก้ไข 05 Apr 2015 @ 10:57, ()


ความเห็น (0)