อนุทิน 140462 - วิไลวรรณ วิริยะกิจ

ห้องสมุดดิจิตอล
หมายถึง ห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่หลายแหล่งและการเชื่อมโยงนั้นต้องไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ยังไม่ครอบคลุมถึงวัสดุดิจิตอลอื่นๆที่ไม่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์

ความหมายและความสำคัญของห้องสมุดดิจิตอล
1.ความหมายของดิจิตอล และลักษณะของห้องสมุดดิจิตอล หมายถึง การจัดเตรียมทรัพยากรรวมทั้งคณะทำงานที่เชี่ยวชาญการเสือกสรรการจัดโครงสร้าง การจัดการให้เข้าถึงสารสนเทศอย่างชาญฉลาดการแปลความหมาย การแพร่กระจายสารสนเทศ การรักษาความสมบูรณ์การรับประกันการคงอยู่ขณะที่ทำการรวบรวม และมีความพร้อมใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์
2.ความสำคัญของห้องสมุดดิจิตอลต่อการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ได้แก่ การนำไอซีที มาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอันจะนำไปสู่ความรู้ตลอดชีวิต, ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่จัดให้มีแหล่งความรู้ ที่หลากหลาย, การปรับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก, การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2542)
3.รูปแบบฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดดิจิตอล
ฐานข้อมูลสื่อผสม (multimedia database) ใช้ในการนำเสนอสารสนเทศที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ
ฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ (Full-text database) เป็นลักษณะฐานข้อมูลที่บันทึกเรื่องรวมทั้งหมดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ใน รูปแบบที่เครื่องอ่านได้
ฐานข้อมูลภาพลักษณ์ (image database) เป็นฐานข้อมูลชนิดเต็มรูปแบบชนิดหนึ่งผลิตได้จากการใช่เครื่องสแกนเนอร์อ่านเอกสารหรือสารสนเทศใดๆหรือใช้กล้องถ่ายรูป หรือวีดีทัศน์ภาพถ่ายต่างๆเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
4.รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลของห้องสมุดดิจิตอล ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยอาจจะสแกนแล้วแปลงเป็นตัวอักษรด้วยซอฟต์แวร์ประเภท Optical Character Recognition ส่วนทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปวัสดุอิเล็ดทรอนิกส์ซึ่งเป็นสารสนเทศที่ อยู่ในรูปดิจิตอลแล้ว

ที่มา: ireadyweb. 2556. ทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอล(ออนไลน์).
สืบค้นจาก: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/616. 25 เมษายน 2556


เขียน 04 Apr 2015 @ 00:51 () แก้ไข 04 Apr 2015 @ 01:05, ()


ความเห็น (0)