อนุทิน 140455 - อนัตตา วษ์มากสกุล

ศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการสร้างนักคิด – โครงการของโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน จ.ยโสธร ที่ใช้สื่อศิลปะ อาทิ ศิลปะสร้างสรรค์จากไม้ขีดไฟ จากเศษวัสดุเหลือใช้ และภาพวาดสร้างสรรค์ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน บูรณาการให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วางแผนในการทำงาน และลงมือปฏิบัติงานเองอย่างเป็นระบบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ซึ่งจบด้านศิลปะและเข้าใจดีว่าการทำงานศิลปะช่วยสร้างทักษะความคิดให้เกิดขึ้นได้ จึงนำประเด็นนี้เข้าที่ประชุมของโรงเรียน เพื่อนครูก็เห็นด้วย โดยใช้สื่อศิลปะ 6 กิจกรรม ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน บูรณาการให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วางแผนในการทำงาน และลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

  1. ศิลปะสร้างสรรค์จากไม้ขีดไฟ นำไม้ขีดไฟมาประดิษฐ์เป็นภาพที่สวยงามตามจินตนาการ เพื่อให้ได้รู้จักการวางแผนการทำงาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์
  2. ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุของใช้ นำวัสดุที่หาได้ทั่วไป เช่น ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ โดยใช้จินตนาการของตนเองออกแบบและสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน มีรูปร่างต่างๆมากมายที่น่าสนใจ
  3. ภาพวาดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบและสนใจมาก โดยครูเชิญวิทยากรที่มีผลงานประกวดระดับประเทศมาสอนเทคนิคต่างๆในการวาดภาพและลงสีให้แก่เด็กๆ
  4. ภาพวาดการ์ตูนสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นภาพการ์ตูนที่พวกเขาชื่นชอบประกอบเนื้อเรื่องสนุกๆที่พวกเขาแต่งขึ้นเอง ซึ่งช่วยฝึกการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอีกด้วย
  5. ศิลปะการสร้างภาพจากเศษวัสดุในท้องถิ่น นำวัสดุที่หาได้ใกล้ตัวทั้งที่บ้านและโรงเรียนมาปะติดเป็นภาพศิลปะอย่างสวยงาม
  6. ศิลปะสร้างดอกไม้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ใช้วัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนซึ่งมีมากมาย เช่น ดอกประดู่ รวบรวมมาแช่น้ำจนเปื่อยแล้วฟอกขาวด้วยน้ำยาฟอกผ้าขาว จากนั้นนำมาย้อมสีแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ต่างๆ

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. (2557). [Online].

เข้าถึงได้จาก.. http://www.qlf.or.th/Home/Contents/646

เขียน 03 Apr 2015 @ 15:41 () แก้ไข 03 Apr 2015 @ 15:41, ()


ความเห็น (0)