อนุทิน 140443 - ปิยาพัชร สุนทรศักดิ์สิทธิ์

กล้วย เป็นพืชพื้นบ้านของไทยที่พบเห็นได้ทั่วไป สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม ของตกแต่ง กระทงหรือภาชนะ ถือเป็นพืชต้นทุนต่ำ ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ นอกจากนำมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย จากจุดเด่นของกล้วยทำให้ ครูจารุวรรณ พูลฤทธิ์ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ แห่งโรงเรียนบ้านเขายายกะตา ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ลพบุรี เขต2 บูรณาการโครงงานการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรื่อง "กล้วย...พืชล้ำค่าคู่บ้านเขายายกะตา" รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำกล้วยน้ำว้า มาฝึกหัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)

ทั้งนี้โครงการยังบูรณาการให้เข้ากับทุกกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้รู้จักคำนวณผลผลิต คำนวณต้นทุน วิชาสังคม ได้เรียนรู้เรื่องของภูมิประเทศ ดิน อากาศ จากการทดลองปลูก เทคโนโลยี ได้เรียนรู้ในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ และการประกาศขายทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โครงการนี้นอกจากจะทำให้เด็กเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกล้วยแล้ว ยังปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอบโจทย์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. (2557). [Online].

เข้าถึงได้จาก.. https://www.gotoknow.org/journalshttp://www.qlf.or.th/Home/Contents/504

เขียน 02 Apr 2015 @ 12:15 () แก้ไข 02 Apr 2015 @ 12:21, ()


ความเห็น (0)