อนุทิน 140430 - นาง กัลยา ราชพิบูลย์

โครงการเบญจวิถี สู่สุขภาวะที่ดีของเด็กไทย

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วุฒิวิจักขณ์ พกกลาง และคณะครูดำเนินกิจกรรมโครงการเบญจวิถี สู่สุขภาวะที่ดีของเด็กไทย ต้อนรับ ท่านจรัญ บุญประกอบ และคณะ จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยวชน (สสค.) มาเทศติดตามโครงการ ครั้งที่ ๑ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดี ร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด โดยบูรณณาการร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถพัฒนาทักษะทางภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ อ่านเป็นกิจวัตรขจัดโรคร้าย กิจกรรมที่ ๒ เคล็ดลับง่ายๆเล่าสู่กันฟัง กิจกรรมที่ ๓ รู้วิธีทำสมาธิเพื่อพัฒนาสติและปัญญา กิจกรรมที่ ๔ เพลิดเพลินอุรากับจินตนาการ และกิจกรรมที่ ๕ ขับขานเพลงประทับใจสู่ร่างกายที่แข็งแรง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

อ้างอิงจาก http://www2.chaiyaphum3.go.th/

เขียน 31 Mar 2015 @ 20:04 () แก้ไข 31 Mar 2015 @ 20:15, ()


ความเห็น (0)