อนุทิน 140410 - นุชนาถ ชูเมฆ

  ติดต่อ

การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น


๑.เตรีมความพร้อมเพื่่อนำไปสู่การเรียนรู้ ด้วยการทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาความรู้เดิมและปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำเข้าสู้บทเรียนโดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดและหลักการคิดวิเคราะห์ ๕W ๑ H และแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔-๕

๒.ขั้นการจัดกิจกรรมการสอน ได้เสริมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการมีส่วนร่วมโดยนักเรียนศึกษาภูมิสังคมของท้องถิ่นดำเนินสะดวกและสภาพปัญหาด้วยการศึกษาชุดกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง เสน่ห์สายน้ำดำเนินสำดวก และชุดที่ ๒ เรื่่องรวมพวกแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนสามารถรวมกลุ่มและศึกษาขั้นตอนการทำโครงงานจากชุดกิจกรรมที่่ ๓ เรื่องโครงงานสร้างปัญญา เด็กๆสามารถเรียนรู้ลักษณะของโครงงาน ประเภทของโครงงาน และขั้นตอนการทำโครงงาน เมื่อได้เรียนรู้ทฤษฎีจากชุกกิจกรรมแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาได้ลงมือจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโครงงาน

๓. ขั้นสรุปบทเรียนและทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูพฤติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไป ประเมินคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม จำนวน ๘ ครั้ง โดยครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

โดย อาคม สมพาม

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๘

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)