อนุทิน 140401 - เกศิราณี วุฒิระวัฒน์

สรุป การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น จากแนวคิดของ อาคม สมพามา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

๑.เตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ ด้วยการทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาความรู้เดิม

๒.ขั้นการจัดกิจกรรมการสอน ได้เสริมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการมีส่วนร่วมโดยนักเรียนศึกษาภูมิสังคมของท้องถิ่น ซึ่งมี ๖ ขั้นตอนได้แก่

ขั้นที่ ๑ คือ การกำหนดเรื่องหรือปัญหา จากท้องถิ่นดำเนินสะดวก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากสมาชิกในกลุ่ม

ขั้นที่ ๒ คือ การรวบรวมข้อมูลหรือศึกษาแหล่งเรียนรู้

ขั้นที่ ๓ คือ การออกแบบและเขียนเค้าโครงการทำโครงงาน นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรม เรื่องนำสู่การออกแบบ ซึ่งถือว่าเป็นการกำหนดแผนงานที่นักเรียนคิดไว้ล่วงหน้าให้เป็นขั้น

ขั้นที่ ๔ คือ การลงมือปฎิบัติ

ขั้นที่ ๕ คือ การเขียนรายงานติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไป

ขั้นที่ ๖ คือการนำเสนอและโครงงาน

๓.ขั้นสรุปบทเรียน

อ้างอิง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค.|16/03/2558 22 และทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูพฤ:54:5

เขียน 29 Mar 2015 @ 15:02 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 15:03, ()


ความเห็น (0)