อนุทิน 140396 - นาฏยาณี เทพนรินทร์

5 ธันวา "วันดินโลก" เทิดพระเกียรติมหาราชา

ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดินโลก" และในปี 2558 กำหนดให้เป็น "ปีแห่งดินสากล" เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการพัฒนาการเกษตร โภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อรับมือต่อความท้าทายของการเพิ่มจำนวนประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง

พระอัจฉริยภาพ ในการพัฒนา "ดิน" ของพระเจ้าอยู่หัว

"หญ้าแฝก" กำแพงมีชีวิตในการอนุรักษ์หน้าดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ "หญ้าแฝก" พืชพื้นบ้านของไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและยังเป็นการอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดิน

ทฤษฎี "แกล้งดิน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แกล้งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 02/12/2557 15:53:06

แหล่งข้อมูล http://www.qlf.or.th/Home/Contents/972

เขียน 29 Mar 2015 @ 14:48 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 14:57, ()


ความเห็น (0)