อนุทิน 140395 - ปริยากร เพชรรัตน์

โครงการเด่นด้านพัฒนาทักษะการคิด

SQ3R กับการพัฒนากระบวนการคิดด้วยคำถามหมวกความคิด 6 ใบ โดยใช้อัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้ – โครงการที่นำเทคนิคทางจิตวิทยาทั้งเทคนิคการอ่านหนังสือจับใจความ SQ3R และหมวกความคิด 6 ใบ ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของความคิดพิจารณาสิ่งเดียวกันในหลายมุมมอง มาใช้สอนนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของโรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) จ.พัทลุง

SQ3R เทคนิคการอ่านหนังสือจับใจความ ที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ทางจิตวิทยา มีเทคนิค 5 ขั้นตอน คือ S = Survey สำรวจ Q = Question ตั้งคำถาม R = Read อ่าน R = Recite ท่อง R = Review ทบทวน

สำหรับกระบวนการคิดด้วยคำถามหมวกความคิด 6 ใบ นั้นเป็นการกำหนดรูปแบบของความคิดพิจารณาสิ่งๆเดียวกันในหลายมุมมอง คิดค้นโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ โน ปรมาจารย์ด้านการคิด เขาเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะนำข้อเท็จจริง อารมณ์ และเหตุผลส่วนตัว มาปะปนกันในการถกเถียง ซึ่งผิดและเสียเวลา ดังนั้น เขาจึงเสนอวิธีคิดแบบหมวกความคิด 6 ใบขึ้น โดยแยกกรอบความคิดออกเป็นด้านๆอย่างชัดเจน จากนั้น จึงวิเคราะห์หาเหตุผลภายในกรอบความคิดนั้นๆ ซึ่งจะช่วยพิจารณาสิ่งต่างๆได้ครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น หมวก 6 ใบแบ่งเป็น 6 สีแทนความคิดในด้านต่างๆคือ

หมวกสีขาว หมายถึง ข้อเท็จจริง

หมวกสีแดง หมายถึง อารมณ์ความรู้สึก

หมวกสีดำ หมายถึง การตั้งคำถาม หรือตั้งข้อสงสัย

หมวกสีเหลือง หมายถึง การมองในแง่ดี เต็มไปด้วยความหวัง

หมวกสีเขียว หมายถึง การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา

หมวกสีฟ้า หมายถึง การคิดอย่างมีระบบระเบียบ


http://www.qlf.or.th/Home/Contents/645

เขียนโดย ireadyweb ireadyweb | 05/06/2556 14:17:38เขียน 29 Mar 2015 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)