อนุทิน 140393 - Rattana sutiprom

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียน เศรษฐกิจ พอ เพียง ดี เด่น

โครงการ ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือ การประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างครู ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งเชิญหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องมาให้คำแนะนำ

การจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฝึกทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ คือ

1. ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน มีทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต ทั้งนี้ นอกจากจะนำเงินที่ได้จากผลผลิตมาใช้จ่ายหมุนเวียน ยังนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ

2. ฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน จัดทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ แล้วนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ในการเกษตรต่อไป นอกจากนี้ยังคิดค้นวิธีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการประดิษฐ์จักรยานปั่นน้ำด้วยแรงคน ทำชุดตัดกระแสไฟฟ้าในเครื่องทำความเย็นของโรงเรียน

3. ฐานเรียนรู้ขยะรีไซเคิล ให้เด็กๆช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อไปขายแล้วนำเงินที่ได้มาหมุนเวียนภายในโครงการ กิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

4. ฐานเรียนรู้น้ำและการส่งเสริมสุขภาพ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ การจัดระบบน้ำทิ้งในโรงอาหารให้กลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้ และการรักษาห้องน้ำของโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ

ในการเรียนรู้แต่ละฐาน นอกจากเด็กจะได้ฝึกความรับผิดชอบและความอดทนแล้ว ยังบูรณาการวิชาอื่นๆมาใช้ได้ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ในการสังเกต ทดลอง แก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ในการนับจำนวนผลิตผลและการจำหน่าย

เขียนโดย ireadyweb ireadyweb | 12/06/2556 16:00:57

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1006

เขียน 29 Mar 2015 @ 14:40 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 14:50, ()


ความเห็น (0)