อนุทิน 140385 - นางสาววาสนา ชูเพชรทอง

"สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่เด็กพิการ"

"ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักรา2542 ระบุว่า" การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข" ดังนั้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมี พันธกิจหลักในการพัฒนานักเรียนพิการ ทั้งในด้านวิชาการและการฝึกทักษะงานอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเครือข่ายผู้ปกครองและเด็กพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็น "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ" ให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในปีนี้ให้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กพิการจังหเพชรบูรณ์
  2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะอาชีพและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของเด็กพิการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบอาชีพของเด็กพิการเมื่อจบการศึกษา
  3. เพื่อมุ่งพัฒนาให้เด็กพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยจัดการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 3 ชั่วโมง จำนวน 12 งานอาชีพ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง จากวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ ใช้เวลาในการอบรม 3วัน โดยมีผู้ปกครองและเด็กพิการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เขียนโดย [email protected] | 20 มีนาคม 2555

ผู้ดูแลระบบ http://www.qlf.or.th/Home/FrontPage

เขียน 29 Mar 2015 @ 11:20 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)