อนุทิน 140384 - นางสาวชนุลดา แอเด็น

โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยความหวังจะสร้างองค์ความรู้จากการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร จึงจัดทำโครงการนี้ โดยการแปลงองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนท้องถิ่น ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจาก 4 ฐาน
จากโรงเรียนที่พัฒนาจนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ วันนี้ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร ต้องการจะสานต่อ โดยใช้ความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งจากโรงเรียน ชุมชน ครู และนักเรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้โครงการดีๆนี้ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ที่ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1-6 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้

เมื่อประชุมกันแล้ว ก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้
1. ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน มีทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
2. ฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน
3. ฐานเรียนรู้ขยะรีไซเคิล
4. ฐานเรียนรู้น้ำและการส่งเสริมสุขภาพ

ที่มา : เขียนโดย ireadyweb ireadyweb |12/06/2556 16:00:57

ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร

เขียน 29 Mar 2015 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)