อนุทิน 140382 - จีราพร เพชรสุวรรณ

การพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ไตรภาคี – หลังจากหารือกัน ทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ และโรงเรียนห้องแซงวิทยา จ.ยโสธร ก็จับมือกันเป็น "ไตรภาคี" ร่วมกันทำโครงการเพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่ามาตรฐานในการสอบ O-NET

โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ไตรภาคีเป็นโครงการความร่วมมือของ 3 โรงเรียนใน จ.ยโสธร คือ โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ และโรงเรียนห้องแซงวิทยา

แรกเริ่มโครงการ พวกเขาวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาและพบว่า นักเรียนขาดทักษะคณิตศาสตร์ 4 ทักษะ คือ เทคนิคการประมาณค่าอย่างแม่นยำ เทคนิคการจดจำตัวเลข เทคนิคการบวกลบคูณหารในใจขั้นสูง และเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐาน

พวกเขากำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ของทั้งสามโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,225 คน และมีครูคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนไตรภาคีทำงานร่วมกัน รวม 24 คนมีกราจัดอบรมการทำเว็บบล็อกด้วยโปรแกรมเวิร์ดเพลส

เมื่อสร้างเว็บบล็อกของครูแต่ละคนแล้ว ครูจะกระตุ้นนักเรียนให้เข้ามาในเว็บบล็อกด้วยการตั้งคำถามคณิตศาสตร์ สัปดาห์ละประมาณ 10 คำถาม โดยในแต่ละคำถามจะมีลิงค์ไปยังวิธีการแก้โจทย์ และหากนักเรียนยังไม่เข้าใจหรือหาคำตอบไม่ได้ ก็โพสต์คำถามเพื่อถามครูได้

ไตรภาคียังมีโครงการย่อยของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันไปในคาบว่าง คาบซ่อมเสริมของแต่ละโรงเรียน เช่น โรงเรียนห้องแซงวิทยาให้นักเรียนทำโครงการย่อยด้วยการหาพื้นที่ของกระดาษรูปทรงเรขาคณิต เสร็จแล้วก็ให้เด็กพับออกมาเป็นนกอย่างสวยงาม

หลังการทำโครงการ 8 เดือน ผลที่ได้รับคือ นักเรียนที่เข้าร่วมของทั้งสามโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และการทดสอบ O-NET เฉลี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เด็กๆรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นมากขึ้น มีความสุขและสนใจที่จะเรียน

ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558.การพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ไตรภาคี (ออนไลน์). เขียนโดย: ireadyweb ireadyweb. 7 มิถุนายน 2556


เขียน 29 Mar 2015 @ 11:02 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 11:09, ()


ความเห็น (0)