อนุทิน 140380 - นางสุพิตรา จงบุรี


โครงการเด่นด้านพัฒนาทักษะการคิด

โปรแกรม The Geometer' sketchpad หรือ GSP เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเรขาคณิตที่มองได้ (Visual Geometry Project) ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในปี 2530 โดยนิโคลัส แจคคิว จุดเด่นของโปรแกรมนี้จึงเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ซึ่งจะเปลี่ยนวิชาคณิตศาสตร์จากนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น ในหลายสาขา เช่น วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส ซึ่งวิชาเหล่านี้ต้องอาศัยการนึกภาพเข้ามาช่วย

เปรมปรีด์ ธรรมปรีชา ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย ได้นำโปรแกรมนี้มาเป็นตัวช่วยในโครงการที่จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ โดยให้ครูคณิตศาสตร์ทั้ง 12 คนสร้างสื่อการสอนคนละ 1 ชิ้น และให้นักเรียนทั้ง 180 คนที่สนใจมาเรียนรู้โปรแกรม โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ

1. สนุกคิดกับคณิตด้วย GSP ครูจะสอนการสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน การสร้างภาพเคลื่อนไหว ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำให้นักเรียนเห็นว่าหากวาดภาพวงกลม วงกลมนี้จะมีเส้นรอบวง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ โดยไม่ต้องแก้โจทย์ แต่ในขั้นสุดท้าย ครูจะให้นักเรียนแก้โจทย์ กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนเห็นภาพ

2. ปัญหาชวนคิดด้วย GSP กิจกรรมนี้จะยากขึ้น โดยครูจะให้นักเรียนคิดสถานการณ์ปัญหาขึ้นมา แล้วแก้โจทย์โดยใช้โปรแกรม GSP

3. คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วย GSP กิจกรรมสร้างภาพที่มีพลวัตหรือมีการเคลื่อนไหวแบบแอมิเนชัน (Animation) เช่น โครงงานสร้างสรรค์ผลงานวันลอยกระทง จะมีภาพกระทงลอยไปในน้ำ พระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้า พลุที่จุดสว่าง โดยใช้หลักการเคลื่อนที่ของจุด และการย่อขยายทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคิดคำนวณ

ที่มา : เปรมปรีด์ ธรรมปรีชา ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย


เขียน 29 Mar 2015 @ 10:52 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 11:05, ()


ความเห็น (0)