อนุทิน 140281 - rewara saosiri

"อิสระ-รับผิดชอบ" กุญแจสำคัญสู่การลดช่องว่างคุณภาพโรงเรียน

โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่และลดช่องว่างคุณภาพระหว่างโรงเรียนทั่วประเทศให้เหลือน้อยที่สุด โดยการปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนคือมาตรการอันดับหนึ่งที่แทบทุกประเทศเลือกใช้ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้ภายใน 6-10 ปี

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า หัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาและนำไปสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพ จะต้องเริ่มจากความมีอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบด้วย โดยการมีอิสระคือ

1.มีอิสระในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

2.มีอิสระในการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ

3.อิสระในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

4.อิสระจากการควบคุมประเมินคุณภาพโดยจะต้องไม่เน้นการควบคุมประเมินจากภายนอกมากเกินไป

จุดเริ่มต้นของโรงเรียนที่ดี คือจะต้องดูแลนักเรียนทุกคนให้สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพอย่างทั่วถึง โดยจะต้องคำนึงถึงความคิดที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน ขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง และดูแลให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จ

"กุญแจ" สำคัญของการพัฒนาการศึกษาของไทย ที่จะสร้างโรงเรียนดีมีคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกโรงเรียน เพื่อกู้วิกฤติการศึกษาไทยที่เป็นอยู่ขณะนี้ให้ดีขึ้น สิ่งหนึ่งคือ การปลดล็อคความเป็นอิสระของสถานศึกษาในการบริหารจัดการและการรับผิดชอบต่อความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยรวม ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาและผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในแนวทางดังกล่าว การเกิดขึ้นของโรงเรียนดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง

อ้างอิง : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2557. "อิสระ-รับผิดชอบ" กุญแจสำคัญสู่การลดช่องว่างคุณภาพโรงเรียน .(ออนไลน์)

แหล่งที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/865 ( 23/03/58 )

เขียน 23 Mar 2015 @ 13:21 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 21:40, ()


ความเห็น (0)