อนุทิน 140280 - sitimariam maderaeh

สสค.จับมือกระทรวงไอซีที ติดอาวุธครูยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยไอที

เนื่องจากในโลกทุกวันนี้ความรู้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกนาที สิ่งสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยจึงไม่ได้อยู่แค่เพียงการสอนเนื้อหาตามตำราเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การปลูกฝัง"ความใฝ่รู้" ตลอดจนการสร้างเสริมทักษะให้รู้จัก "ค้นหาความรู้" "รู้จักวิเคราะห์" และ "แลกเปลี่ยน" เพื่อขยายความ ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่

ในการค้นหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นการใช้ไอซีทีถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นกับโลกสมัยใหม่หรือองค์ประกอบหนึ่งของ"ทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่21" (21th Century Skills) การอบรมไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการสร้างเครือข่ายครูสอนดี เพื่อให้ครูได้รู้จักกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการนำศูนย์ไอซีทีชุมชนของกระทรวงไอซี หลักสูตรของการอบรมแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร เพื่อสอดรับกับความถนัดและทักษะที่แตกต่างกันออกไป เริ่มจาก 1.หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2. หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคสังคมออนไลน์ (Facebook,Twitter) 3. หลักสูตรการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้

นอกจากนี้สสค.ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้เตรียมพัฒนาโป รแกรมเพื่อช่วยเหลือครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคล้ายกับ"มูเดิล" (Moodle) ที่ครูบางท่านมีโอกาสใช้อยู่บ้างแล้ว โปรแกรมนี้เรียกว่า "คลาสสตาร์ท" (Class Start) จะช่วยครูจัดการเรียนในชั้นเรียน แต่เป็นระบบติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตรองรับ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูจัดการเรียนในชั้นเรียน เช่น การให้การบ้านเด็ก การทำคะแนน การตรวจข้อสอบ และการจัดสถิติในชั้นเรียน โดยในระยะแรกนี้ยังเป็นการทดลองโปรแกรม คาดว่าจขยายผลได้ราวปลายปีนี้

อ้าวอิง : whitethunder lucio 26/03/2555. สสค.จับมือกระทรวงไอซีที ติดอาวุธครูยุคศตวรรษที่ 21

ด้วยไอที.(ออนไลน์)

แหล่งที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/274#

เขียน 23 Mar 2015 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)