อนุทิน 140279 - นางสาวสมฤดี ดวงราม

การศึกษาตามเป้า MDGs 2558: ความฝันที่ใกล้ แต่อาจไปไม่ถึง หากไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ"

'เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่ประเทศทั้ง 189 ชาติตกลงร่วมกันตั้งแต่ปี 2543 เป็นที่ทราบร่วมกันว่า มีเป้าหมายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ขจัดความยากจนและหิวโหย 2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5)พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก เป็นหนึ่งใน "Road Map" สำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวลุล่วงให้บรรลุตามเป้าภายในปี 2558

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หนึ่งในผู้ร่วมเสวนาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาเร่งด่วน 3 เรื่อง 1) ปัญหาเด็กด้อยโอกาสที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวน 2 ล้านคนที่จำเป็นต้องดึงกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเร็ว 2) เด็กเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษามีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 2 ล้านคนซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือ ก่อนจะหลุดออกนอกระบบ 3) ปัญหาคุณภาพทักษะการประกอบอาชีพของเด็กเยาวชนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งก่อนและหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ในตลาดแรงงาน "หากปล่อยทิ้งให้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาของไทยให้เรื้อรังไปเช่นนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรศาสตร์ให้กับประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงถึงปีละ 330,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) จากการประเมินของดร.นิโคลัส เบอร์เนตต์ อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก"

เขียน 23 Mar 2015 @ 13:15 ()


ความเห็น (2)

เพิ่มเติมข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ

การศึกษาตามเป้า MDGs 2558: ความฝันที่ใกล้ แต่อาจไปไม่ถึง หากไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ” ‘เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่ประเทศทั้ง 189 ชาติตกลงร่วมกันตั้งแต่ปี 2543 เป็นที่ทราบร่วมกันว่า มีเป้าหมายหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ขจัดความยากจนและหิวโหย 2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5)พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก เป็นหนึ่งใน “Road Map” สำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวลุล่วงให้บรรลุตามเป้าภายในปี 2558 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หนึ่งในผู้ร่วมเสวนาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาเร่งด่วน 3 เรื่อง 1) ปัญหาเด็กด้อยโอกาสที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวน 2 ล้านคนที่จำเป็นต้องดึงกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเร็ว 2) เด็กเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษามีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 2 ล้านคนซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือ ก่อนจะหลุดออกนอกระบบ 3) ปัญหาคุณภาพทักษะการประกอบอาชีพของเด็กเยาวชนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งก่อนและหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ในตลาดแรงงาน “หากปล่อยทิ้งให้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาของไทยให้เรื้อรังไปเช่นนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรศาสตร์ให้กับประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงถึงปีละ 330,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) จากการประเมินของดร.นิโคลัส เบอร์เนตต์ อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก” ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558. การศึกษาตามเป้า MDGs 2558: ความฝันที่ใกล้ แต่อาจไปไม่ถึง หากไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ” (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/952 . 23 เมษายน 2557.