อนุทิน 140274 - นุชจรินทร์ มีแก้ว

ไขกุญแจปฏิรูปการศึกษา จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู-ศิษย์

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็กถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา จากการศึกษาพบว่า เราสามารถประเมินความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กได้จากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนในคาบเรียน แต่อุปสรรคสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กของไทยก็คือ ระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่เอื้อกับการสอนของครูและไม่เป็นไปตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย

การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมนั้นต้องเชื่อมโยงในเรื่องพัฒนาการ เพื่อน สังคม และครอบครัวให้เข้ามามีบทบาทกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนแบบพี่ช่วยน้อง ผองเพื่อนช่วยกัน มีการดูแลเด็กพิเศษโดยไม่แยกออกจากเด็กปกติ การพัฒนากรอบความคิดของครู ให้เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ และการจัดกระบวนการสอนที่ช่วยกระตุ้น ให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิด ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้มีการนำไปทดลองใช้ในโรงเรียนต้นแบบทั้งหมด 4 แห่งคือ ร.ร.จิตรลดา ร.ร.วัดรางบัว กรุงเทพฯ ร.ร.สัตยาไส จ.ลพบุรี และร.ร.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียงทั้ง 4 แห่ง ยืนยันถึงความสำเร็จของแนวทางการสอนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

อ้างอิงจาก: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาชน (สสค.)

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/973

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:48 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 13:02, ()


ความเห็น (0)