อนุทิน 140272 - ชิดชนก มีแก้ว

ครูสอนดี ... รู้เท่าทันเทคโนโลยี

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ดำเนินโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี" หรือที่เรียกย่อๆว่า "โครงการครูสอนดี" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ขั้นตอนแรกแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 และได้ประกาศรายชื่อ "ครูสอนดี" และ "ครูผู้รับทุนครูสอนดี" ขั้นตอนแรกแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2 คือ การรับฟังข้อทักท้วง สสค.ต้องปรับกลยุทธ์การทำงานหันมาพัฒนาครูด้าน ICT ด้วยการจัดหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Introduction to Computer) เน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานในชีวิตจริง เช่น การเปิด – ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ การสร้างแฟ้มข้อมูล การแก้ไขชื่อแฟ้มข้อมูล การย้าย การคัดลอก การวาง การบันทึกข้อมูล ฯลฯ

หลักสูตรที่ 2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโลกการสื่อสาร (Social Network) เนื้อหาครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต การสร้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Search Engine ค้นหาข้อมูล การใช้งานระบบสังคมออนไลน์ (Facebook , Twitter) ฯลฯ

หลักสูตรที่ 3 ICT กับการสร้างสื่อการเรียนรู้ (Presentation Multimedia) เนื้อหาครอบคลุมหลักการ นำเสนอผลงาน การวางแผนเพื่อนำเสนอ การเขียน story board การถ่ายภาพเบื้องต้น การใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน

อ้างอิง จิราภรณ์ ศิริทวี. 2555. ครูสอนดี ... รู้เท่าทันเทคโนโลยี (ออนไลน์). แหล่งที่มา :

http:// www.qlf.or.th/Home/Contents/362. 23 มีนาคม 2558.

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/journals
เขียน 23 Mar 2015 @ 12:44 ()


ความเห็น (0)