อนุทิน 140270 - ณัฐวรรณ ชัยวิชิต

ลูกอยุธยาค้นหา Unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จากประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และการถ่ายทำวีดีโอ ของโรงเรียนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทำให้ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมกันทำโครงการลูกอยุธยาค้นหา Unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ค้นหา ศึกษา สร้างประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ Unseen ของจังหวัด ซึ่งมีทั้งสิ้น 16 อำเภอ ให้เป็นที่รู้จัก เกิดความรัก และความภูมิใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มจากการเปิดค่ายและลงพื้นที่ด้วยการเรียนรู้เรื่องการเขียนบท สตอรี่บอร์ด และการตัดต่อ อีกทั้งให้นักเรียนจับกลุ่มตามอำเภอบ้านเกิดของตนเอง หรือตามความสนใจ กลุ่มละประมาณ 5-6 คน ร่วมกันทำงาน ร่วมกันคิดและลงมือทำผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงมติ เพื่อเปิดกระบวนการคิดของเด็กๆ โดยมีครูที่ปรึกษาประจำอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน

เมื่อลงพื้นที่เพื่อสำรวจก่อนที่จะถ่ายจริงแต่ละกลุ่มต้องจับประเด็นในการนำเสนอจนชัด จึงค่อยๆแปลความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นภาพ สตอรี่บอร์ดและโครงบทที่มีลำดับการเล่าเรื่องที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้ต้องใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

เมื่อถ่ายทำเสร็จ เด็กๆต้องใช้ทักษะการตัดต่อเพื่อนำเสนอออกมาน่าสนใจเริ่มด้วยบรรยากาศผ่อนคลายด้วยกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ ก่อนจะเปิดหนังสั้น 16 อำเภอ เมื่อแต่ละคนได้ชมผลงานของเพื่อนต่างกลุ่มก็จะประเมินได้ว่าผลงานของกลุ่มตนเองเป็นอย่างไรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลเชิงบวก

อ้างอิง : ireadyweb ireadyweb. 12/06/2556. ลูกอยุธยาค้นหา Unseen ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.(ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.qlf.or.th/Home/Contents/661 (23/03/2558).

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:39 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)