อนุทิน 140262 - สุภาวดี พัฒกรด

โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

โครงการเด่นด้านส่งเสริมทักษะชีวิต

โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ – ด้วยความหวังจะสร้างองค์ความรู้จากการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร จึงจัดทำโครงการนี้ โดยการแปลงองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนท้องถิ่น ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจาก 4 ฐานการเรียนรู้ คือ 1. ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน มีทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต 2. ฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน จัดทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ แล้วนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ในการเกษตรต่อไป 3. ฐานเรียนรู้ขยะรีไซเคิล ให้เด็กๆช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อไปขายแล้วนำเงินที่ได้มาหมุนเวียนภายในโครงการ กิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 4. ฐานเรียนรู้น้ำและการส่งเสริมสุขภาพ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ การจัดระบบน้ำทิ้งในโรงอาหารให้กลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้ และการรักษาห้องน้ำของโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ

ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558. โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ(ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/661. 12 มิถุนายน 2556.


เขียน 23 Mar 2015 @ 12:15 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 17:57, ()


ความเห็น (2)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ

แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ