อนุทิน 140254 - วชิราพรรณ หนูกลิ่น

ครูลพบุรีร่วมใจสร้างสื่อใกล้ตัว หยิบ "กล้วย" มาช่วยสอนทุกวิชา

ครูลพบุรีรวมใจผนึกกำลังทั้งโรงเรียน ร่วมคิดใช้ทุกส่วนของต้นกล้วยเป็นสื่อบูรณาการการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้ศิษย์สนุกกับใช้ความคิด ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ พร้อมร่วมมือกับชุมชนต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำกล้วยน้ำว้า มาฝึกหัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)ครูและนักเรียนได้ร่วมกันสร้างสรรค์การเรียนรู้ 6 กิจกรรม ได้แก่ 1.การทำแปลงเกษตรสวนกล้วยบนเนื้อที่ 4 ไร่ กล้วย 200 ต้น ตั้งแต่การปลูก การทำปุ๋ยหมักและน้ำชีวภาพ 2.งานใบตอง ได้แก่ กระทงใบตอง และบายศรี 3.สำรับอาหาร 4 ภาค ได้แก่ อาหารคาว อาหารหวาน และการถนอมอาหาร ซึ่งในส่วนนี้แนะนำให้เด็กนำกล้วยไปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร 4.งานผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ กระดาษสา กระเป๋า หมวก 5.สหกรณ์ชุมชนบานาน่า ได้แก่ รองรับผลิตภัณฑ์จากล้วย ทั้งนี้โครงการยังบูรณาการให้เข้ากับทุกกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้รู้จักคำนวณผลผลิต คำนวณต้นทุน วิชาสังคม ได้เรียนรู้เรื่องของภูมิประเทศ ดิน อากาศ จากการทดลองปลูก เทคโนโลยี ได้เรียนรู้ในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ และการประกาศขายทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ครูจารุวรรณ กล่าวว่า"กล้วย...พืชล้ำค่าคู่บ้านเขายายกะตา" ถือเป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกๆ ส่วน ตั้งแต่ ครู นักเรียน และชุมชน เป็นการตอบโจทย์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงกล้วย...พืชล้ำค่าคู่บ้านเขายายกะตา เครื่องมือบูรณาการเพื่อการเรียนรู้

อ้างอิงข้อมูล http://www.qlf.or.th/Home/Contents/504


เขียน 23 Mar 2015 @ 11:54 ()


ความเห็น (1)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ