อนุทิน 140056 - ศิริจันทร์ พุ่มศรีภักดิ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 2บทคัดย่อnew.docx

เขียน 12 Mar 2015 @ 14:29 ()


ความเห็น (0)