อนุทิน 139945 - ต้นโมกข์

9. นักสังคมวิทยา เช่น เดอร์ไคม์ เสนอว่า ศาสนาคือระบบความเชื่อ และหลักปฏิบัติ ที่แยกกันระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (sacred) และ ความเลวร้าย (profane) ออกจากกันอย่างชัดเจน ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่มาของระบบความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณีและบรรทัดฐาน ที่สังคมเห็นว่าถูกต้อง ดีงาม สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสามัคคี สมานฉันท์ เป็นสำนึกร่วม (collective consciousness) และเป็นกลไกในการรักษาควบคุมกฎเกณฑ์และระเบียบทางสังคมเอาไว้

เขียน 02 Mar 2015 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)