อนุทิน 139878 - อารี จันทร์ศรี

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/078/088/original_1424862462%5B1%5D.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/078/088/default_1424862462%5B1%5D.jpg" unselectable="on">

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองโรงเรียนบ้านกะลาพอ หลังได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียนประกอบคำถาม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01

เขียน 26 Feb 2015 @ 08:20 ()


ความเห็น (0)