อนุทิน #139616

การสอนเคมีเรื่องพอลิเมอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ (EIS) ในระดับชั้นม.4 ร.ร.นาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนEis สอนเคมีโดยใช้ภาษาอังกฤษเรื่องพอลิเมอร์ ม.4

เขียน:

ความเห็น (0)