อนุทิน #139614

การสอนเคมีโดยใช้ภาษาอังกฤษช่วยในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่องปิโตรเลียม ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมและเพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษeis jureerat การสอนเคมีเรื่องปิโตรเลียมโดยใช้ภาษาอังกฤษ

เขียน:

ความเห็น (0)