อนุทิน 139614 - จุรีรัตน์

การสอนเคมีโดยใช้ภาษาอังกฤษช่วยในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่องปิโตรเลียม ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมและเพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษeis jureerat การสอนเคมีเรื่องปิโตรเลียมโดยใช้ภาษาอังกฤษ

เขียน 06 Feb 2015 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)