อนุทิน 139550 - จุรีรัตน์

จุรีรัตน์

การจัดการเรียนการสอนในประเทศญี่ปุ่น

จากประสบการณ์ตรง ที่่มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยได้รับทุนจากสสวท. โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีในการสังเกตชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา การศึกษาของญี่ปุ่นแตกต่างจากเราตรงที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง โดยองค์กรที่มีความสำคัญในการวางแผนการศึกษามาจากท้องถิ่น (เทศบาล)ในแต่ละเมือง ตั้งแต่อบรมครู สอบคััดเลือกครูที่จะมาสอนในโรงเรียน ประเมินคุณภาพของเรา และสำคัญที่สุดคือครอบครัว โดยสถาบันครอบครัวของญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งมาก โดยในระดับอนุบาลและประถมศึกษาแม่จะต้องมานั่งเรียนกับลูกด้วย และทำอาหารใส่เบนโต๊ะให้ลูกๆ เพื่อรับประทานที่โรงเรียน โดยโรงเรียนในญีปุ่นไม่มีีโรงอาหาร และนักเรียนจะปั่นจักรยานหรือเดินไปโรงเรียน เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าญี่ปุ่นเป็นคนคิดและสร้างจักรยานยนต์แต่เหตุใดในญีุ่ิปุ่นไม่มีจักรยานยนต์วิ่งเลย การจราจรไม่ติดขัดมีรถวิ่งน้อยมาก การเดินทางญี่ปุ่นจะใช้ขนส่งมวลชน เช่นรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าชินคันเซน เป็นต้น สำหรับการจัดการศึกษาเน้นตั้งแต่เด็กพ่อแม่จะต้องหาวันเวลาให้ลูกเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ซึ่่่งจะมีอยู่ทุกเมือง ในกรุงโตเกียวก็มีหลายได้เช่น NPO Real Science Museum, Toshiba Museum, The national Museum of Emerging Science and Innovation

เขียน 04 Feb 2015 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)