อนุทิน 138899 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๒๔๑> : วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่๒๑ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (ถอดคำบรรยายตอนที่ ๒)

ภาพใหญ่ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้องดำเนินการในเชิงระบบ

 1. ลดความเหลื่อมลำในสังคม (เพราะเป็นรากเหง้าของศีลธรรมเสื่อมทราม) ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และตอนเป็นเด็กเล็ก (ทำให้เด็กๆ ด้อยโอกาส ในการพัฒนาคุณธรรม)
 2. (มิจฉาทิฏฐิ-เป้าหมายที่ผิดทางการศึกษา) การฝึกฝนคุณธรรมต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อยู่ในทุกกิจกรรมเรียนรู้ทุกวิชา ทุกห้องเรียน และเป็นส่วนหนึ่งของ Active Learning ที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ตามด้วยโยนิโสมนสิการ (Reflection)

อธิบายเรื่อง "เด็กด้อยโอกาส จากความเหลื่อมล้ำทางสังคม"

 • เด็กด้อยโอกาสอาจจะมีความอ่อนแอ จากความเครียดเรื้อรัง อันนี้เป็นงานวิจัยที่ลึกซึ้งมาก มันมี "กลไกทางสมอง" ที่เรียกว่า HPA Axis
  • H=Hypothalamus
  • P=Pituitary (ต่อมใต้สมอง-มี ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า และต่อมใต้สมองส่วนหลัง)
  • A=Adrenal Gland (ต่อมหมวกไต-มี ๒ ส่วน คือ Adrenal cortex, Adrenal medulla)
 • มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางระบบต่อมไร้ท่อ โดยฮอร์โมน (Hormone)
  • มีการกระตุ้น (stimulate)
  • และ Feedback (การควบคุมป้อนกลับ-มีทั้งแบบกระตุ้น- positvie และยับยั้ง-negative)
เขียน 13 Dec 2014 @ 11:36 () แก้ไข 13 Dec 2014 @ 13:51, ()


ความเห็น (0)