อนุทิน 138774 - บุษยมาศ

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มรภ.พิบูลสงคราม

(บ่าย) - ศึกษา รายงานการประชุม กบม. ที่จะประชุมในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยในรอบนี้ ไม่ได้กล่าวรายงาน

เนื่องจากเข้าร่วมประชุมกับ สกอ. ที่ กทม. โดยมอบหมายงานให้ ผอ.สนอ. ทำหน้าที่แทน

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

เขียน 03 Dec 2014 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)