อนุทิน 138701 - กิตติพงศ์ พลเสน

๒๘ พ.ย.๕๗ พานักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน ปี ๔ เข้าเรียนรู้ระบบสุขภาพชุมชนและการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในพื้นที่ CUP องครักษ์ นครนายก พบว่า ชุมชนยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่พอสมควร มีบรรยากาศของ บ-ว-ร โดยมี อสม. และ รพ.สต. เป็นกลไกการขับเคลื่อนด้านสุขภาพเข้าร่วมด้วย มีทุนทางสังคมที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร ภูมิปัญญาบางอย่างที่ใช้เป็นพลัง ที่สำคัญคือการสร้าง "ทีมสุขภาพ" โดยอาศัยเครือข่ายของความเป็น "เพื่อน" มีหมอเวชศาสตร์ครอบครัว นักจิตเวชชุมชน พยาบาลชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และภาคส่วนอื่นๆ ร่วมกันทำงาน โดยมี "ใจ" เป็นศูนย์รวม มีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างสุข โดย ทีมคนทำงานต้องมีความสุขด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เรียนรู้ที่ทำงานปฐมภูมิได้อย่างเป็นรูปธรรมที่น่าชื่นชม

เขียน 28 Nov 2014 @ 16:06 ()


ความเห็น (0)