อนุทิน 138624 - นางสาว กุลธิดา แซ่เฮง

การวางแผนโครงการ

ขั้นการวางแผนโครงการ (project planning phase) เป็นขั้นตอนที่ต้องดําเนินการศึกษาองค์กร ปัญหาที่เกิดขึ้นของ

กระบวนการทํางาน หรือศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ

1.1 การศึกษาองค์กร

1.2 การศึกษาปัญหา

1.3 การบริหารโครงการ

1.4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

1.5 การจัดต้งทีมงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ

การกําหนดปัญหา

ออกแบบระบบ เกิดจากการร้องขอจากผ้ใูช้ระบบให้พัฒนาระบบ เริ่มดําเนินงานโดยการวางแผนดําเนินงานโครงการ ศึกษาหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบปัจจุบัน ศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

การศึกษาหน่วยงาน

เริ่มแรกจะต้องศึกษาหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ระบบที่จะพัฒนา ดังน้นในการศึกษาองค์กรจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร คือ

1. วัตถุประสงค์ขององค์กร

2. วิสัยทัศน์

3. พันธกิจ

4. นโยบาย

5. โครงสร้างขององค์กร หน้าที่การทํางานของแต่ละฝ่าย

6. ศึกษาปัญหาการทํางานของแต่ละฝ่าย

เขียน 24 Nov 2014 @ 14:41 ()


ความเห็น (0)