อนุทิน 138546 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

- ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม

- ช่วงบ่าย ประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๖ แฟ้ม

- บ่าย เป็นกรรมการสัมภาษณ์การปรับเปลี่ยนพนักงานราชการให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)