อนุทิน 138495 - สิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุล

ครั้งที่ 4วันที่ 16 สิงหาคม 2557

หัวข้อ KM ( Knowledge Management) การจัดการความรู้

ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากเรียนและการศึกษาเพิ่มเติม

จากการที่ได้เรียนและศึกษาเพิ่มนั้น พบว่า การจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้

สรุปได้ว่า เหตุผลที่ต้อง มีการจัดการความรู้ เนื่องด้วยการจัดการความรู้เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่มองคนในองค์กรเป็นสินทรัพย์อันมีค่าเนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้คนในองค์กรมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ต้องสามารถทำงานได้เองอย่างรอบด้าน ให้กลายเป็นความสามารถในแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป

การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและการปฏิบัติงาน นำไปช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้ เช่นเมื่อมีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โดยค้นคว้าจากผลการจัดการความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้

บรรยากาศการเรียน อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เรื่อง การจัดการความรู้ ให้กับนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็น และความรู้ในประเด็นต่างๆ และส่วนห้องเรียนก็สะอาด น่าเรียน สื่ออุปกรณ์ในการเรียนก็สะดวกเรียบร้อยดี และทั้งนี้ อาจารย์ได้ให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง องค์ประกอบของการจัดการความรู้มีอะไรบ้าง

เขียน 14 Nov 2014 @ 13:29 ()


ความเห็น (0)