อนุทิน 138468 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

๑๒ - ๑๓ พ.ย. ๕๗ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ภายใต้โครงการ DHML เขต ๖ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ซึ่งเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับอำเภอเพื่อการทำงานสร้างสุขภาวะให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากได้ขึ้นไปเรียนรู้กับชุมชนจัดการตัวเองปะกาเกอะญอห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ผมได้เรียนรู้ว่าหัวใจที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขับเคลื่อนงานนี้ คือ LOVE

L = Learning ที่ต้องให้เกิดการร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมทำ

O = Opportunity ที่ต้องเปิดโอกาสให้กันและกัน ในบทบาทแต่ละคนแต่ละองค์กร

V = Variety ดึงความแตกต่างหลากหลายมาเป็นพลังการขับเคลื่อน

E = Empowerment สร้างและรวมพลังซึ่งกันและกันให้เกิดพลังการมีส่วนร่วม

ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วย "ความรัก = LOVE" ที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างแท้จริง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

องค์ประกอบเหมาะสม ลงตัวเลยนะครับ LOVE