อนุทิน 138464 - บุษยมาศ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

- จัดเตรียม Power Point เกี่ยวกับ "ปัญหาในการเขียนหนังสือราชการ" ให้กับนักศึกษาภาคภาษาไทย

ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง

- เจ้าหน้าที่การศึกษาพิเศษ มาพบเพื่อปรึกษาภาระงานที่ปัจจุบันทำงานล่ามภาษามือ โดยจะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม

กรอบอัตรากำลังและตำแหน่งตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

เขียน 12 Nov 2014 @ 15:28 () แก้ไข 12 Nov 2014 @ 15:31, ()


ความเห็น (0)