อนุทิน 138464 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

- จัดเตรียม Power Point เกี่ยวกับ "ปัญหาในการเขียนหนังสือราชการ" ให้กับนักศึกษาภาคภาษาไทย

ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง

- เจ้าหน้าที่การศึกษาพิเศษ มาพบเพื่อปรึกษาภาระงานที่ปัจจุบันทำงานล่ามภาษามือ โดยจะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม

กรอบอัตรากำลังและตำแหน่งตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)