อนุทิน 138440 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เขียนงานแบบเร็วๆ เพื่อให้ได้จุดเริ่มต้นก่อนไปบทอื่น

https://www.gotoknow.org/posts/580199

จุดเริ่ม ...มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่น ทำหน้าที่บริการวิชาการ เอื้อกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคม และจุดมุ่งหมายของงานวิชาการที่เรียกว่า "งานวิจัย" ที่นักวิชาการใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ให้กับชุมชน ก็ต้องตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น หนุนเสริมต้นทุนเดิมของท้องถิ่นให้พัฒนายกระดับอย่างยั่งยืน

เขียน 11 Nov 2014 @ 08:35 ()


ความเห็น (0)