อนุทิน #138405

ลอยกระทงออนไลน์  ^   ^

พระแม่คงคา ผู้หล่อเลี้ยงชีวิตน้อยใหญ่

หากลูกได้ล่วงเกินเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรกแก่พระแม่

ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ดี

ลูกกราบขอขมาพระแม่คงคา

ขอพระแม่โปรดรับคำขอขมาจากลูก

แล้วโปรดชำระล้าง มโนทุจริต วจีทุจริต กายทุจริต ในตัวลูก

ให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสดั่งพระเเม่คงคา

เพื่อให้ตัวลูกที่เปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์นี้

เป็นชีวิตที่สร้างคุณประโยชน์อันดีงามอย่างแท้จริงสืบไป

ลูกขอกราบระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาด้วยความน้อบน้อม

ขอส่งแต่จิตที่น้อบน้อมนี้ไปกราบพระแม่คงคา 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)