อนุทิน 13840 - simon

simon

วันที่ 1 กรกฎาคม  2551

วันนี้ดีใจ ได้รับหนังสือวิชาการจากมหาวิทยาลัยเก่าที่เคยเรียน
เขาส่งมาให้ที่ภาควิชา 1 เล่มชื่อวารสาร บรรณศาศตร์ มศว  ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551   กeหนดเผยแพร่ปี่ละ 1 ฉบับในเดือนมิถุนายน 
เนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับวงการบรรณารักษศาสตร์ของเรา  เน้นส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า การวิจัย และความรู้ในสาขาวิชาบรรณา
รักษศาสตร์  และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่  ติดต่อได้ที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครับ โทร. 02 260 0122
e-mail : [email protected] 

ผมไม่แน่ใจว่า  เมลถูกหรือเปล่า ถ้าเป็น Gmail  ไม่นาจะมี @www.

 

 

เขียน 01 Jul 2008 @ 12:20 () แก้ไข 01 Jul 2008 @ 12:21, ()


ความเห็น (0)