อนุทิน 138398 - กิตติพงศ์ พลเสน

๕ พ.ย. ๕๗ หารือกับ UNFPA ประเทศไทย ในการจัดทำเอกสารเพื่อตอบข้อสังสัยหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไป รวมถึง Policy Maker ทั้งหลาย โจทย์ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไม่มีอะไรตั้งต้นกันเลย ที่สำคัญ ปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเผชิญอยู่ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น ในระยะยาวถ้าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตประชากรในภาพรวมเลยทีเดียว ท่านใดมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือประเด็นแลกเปลี่ยน เรียนเชิญครับ

เขียน 06 Nov 2014 @ 10:24 ()


ความเห็น (0)