อนุทิน 138392 - Curriculum and Instruction

เรื่อง Flipped Classroom

************************************************************************

นายธนพัฒน์ นิธิวัฒน์วงศ์ รหัส 57D0103127 ปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

1. ความคาดหวังในการทำกิจกรรม

คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้าอบรม เรื่อง “ห้องเรียนกลับหัว” มีความสำคัญมากน้องเพียงใดในการนำไปใช้ใรการเรียนการสอนของแต่ละวัน

2. ความรู้ที่ได้รับ

ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนต่างๆ ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอน เพราะในยุคนี้เทคโนโลยีมีความสำคัญมากในการฝึกทักษะ หรือแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆ โดยการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา

3. การนำไปประยุกต์ใช้

ได้ปรับเทคนิคในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายที่สุด และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับนักเรียน

เขียน 05 Nov 2014 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)